Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-t’hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material (fitxers, marques, logotips, combinacions de colors), la seva estructura i el seu disseny, la selecció i forma de presentació dels Continguts inclosos al mateix, els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat d’UP CATALONIA, S.L. (en endavant UP CATALONIA), o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a UP CATALONIA.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: S’autoritza el magatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels Continguts del lloc web amb la finalitat d’utilització personal i no comercial. La reproducció, el magatzematge permanent i la difusió dels continguts del lloc web o qualsevol altre ús que tingui finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense que hi hagi consentiment previ per escrit de UP CATALONIA.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

UP CATALONIA no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs.

Qui utilitza aquest lloc web ho fa pel seu compte i risc. UP CATALONIA no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la morositat d’accedir-hi. En conseqüència, el lloc web i els seus continguts són proveïts sense garanties de cap mena, expresses o implícites, deixant clar que ni UP CATALONIA, ni els seus col·laboradors, treballadors o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els Continguts o serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i d’altra legislació aplicable, UP CATALONIA informa als seus usuaris i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal, que aquestes seran incloses en un fitxer automatitzat i es podran destinar a oferir informació sobre activitats i serveis.

Qualsevol tercer que lliuri dades personals a UP CATALONIA té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades. Aquests drets es podran exercitar adreçant un escrit al domicili social de UP CATALONIA o un correu electrònic enviat a info@upcatalonia.cat.

UP CATALONIA es compromet a la obligació de secret establerta a la legislació aplicable, respecte de les dades contingudes al seu fitxer.

Dades generals
UP CATALONIA, S.L., amb domicili a Sant Cugat del Vallès, Avinguda de les Corts Catalanes, núm. 5-7, CIF núm. B-66808809, telèfon 935 543 602, i correu electrònic info@upcatalonia.cat.

Contacte

    Accepto l'Avís Legal (veure al final de la pàgina)